Уведомление за поверителност
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
Моля, прочетете настоящата Политика за защита на личните данни, която е свързана с
Условията за ползване на уеб-сайта www.myhoems.bg и е съставена съгласно изискванията
на Вътрешните правила на администратора за прилагане на мерки за защита на личните
данни в изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/79 за защита на личните данни и приложимото
национално законодателство.
В случай че не сте съгласни с настоящата Политика за защита на личните данни, ние не
бихме били в състояние да Ви предоставим нашите услуги.
Информация за Администратора на лични данни:
Агенция за недвижими имоти МайХоумс ЕООД и уеб-сайтът www.myhomes.bg са
собственост на търговско дружество „МайХоумс ЕООД, ЕИК 206852567, със седалище в гр.
София и адрес на управление: Държава: БЪЛГАРИЯ, Област: София (столица), Община:
Столична, гр. София, п.к. 1408, р-н Триадица, ул. „с-р Стефан Срафов“ бл. 72, вх.Б, ет.4, ап.30,
Адрес на електронна поща: myhomesbg2022@gmail.com, представлявано от управителя
Ивайло Драготинов, представляващо Администратор на лични данни /тук по-долу наричанo
за краткост „Администратор на лични данни“ или “агенцията”/ по смисъла на Регламент (ЕС)
2016/79 за защита на личните данни. Основният предмет на търговска дейност на
Администратора на лични данни е посредничество и съдействие при сключване на сделки с
недвижими имоти, като с цел осъществяване на дейността си МайХоумс ЕООД събира,
обработва и съхранява лични данни на физически лица чрез уеб-сайта www.myhomes.bg, в
офисите на МайХоумс ЕООД или чрез свои служители.
Адресът за кореспонденция на Администратора на лични данни е в гр. София ул. „Петър
Парчевич“ № 1, ет. 1, ап. 3.
Лице за контакт на “МайХоумс” ЕООД по въпроси, свързани с личните данни: Миглена
Драготинова, телефон за връзка: 0877 009 087, e-mail: m.dragotinova@myhomes.bg. /В полето
Subject следва да се посочи GDPR/Лични данни/, както и през формата за контакт на уеб >
сайта ни www.myhomes.bg
Когато използвате услугите на агенция за недвижими имоти МайХоумс ЕООД, Вие ни
поверявате Ваша лична информация. Това уведомление за поверителност има за цел да Ви
помогне да разберете какви данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях. Това е
важно и се надяваме, че ще отделите време, за да прочетете информацията внимателно.
 
Ако имате въпроси относно поверителността, можете да се свържете с нас, като изпратите
запитване по имейл – office @myhomes.bg или ни се обадите на тел. 0877 009 087
Какво са лични данни?
Съгласно Общия регламент за защита на данните („GDPR“), личните данни се определят
като:
„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице,
което може да бъде идентифицирано („субект на данни“). Физическо лице, което може да
бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по -
специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за
местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за
физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата,
културната или социална идентичност на това физическо лице“.
Защо МайХоумс ЕООД събира и съхранява лични данни?
За да Ви предоставим някоя от нашите услуги, като например информация и консултиране
за имоти, посредничество при покупка, продажба или наем на имот, съдействие за
изготвянето на необходимите документи и нотариално изповядване на сделката, както и за
следпродажбено обслужване, е необходимо да съберем Ваши лични данни.
Те ни служат за кореспонденция с Вас преди сключване на договор или за да Ви предоставим
изискана от Вас информация, за идентификация преди сключване на договор за
посредничество, при оформяне на документи за сключване на договор за наем или за
покупко-продажба, за маркетингови дейности или реклама.
Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за някоя от
горепосочените цели и не е с цел навлизане в личното Ви пространство или
неприкосновеността на личния Ви живот.
За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, Ние от МайХоумс EООД
ще поискаме от вас изричното Ви съгласие за тяхното получаване.
Цели, за които се събират, обработват и съхраняват Вашите лични данни
1.Предоставяне на търсената от Потребителя информация за недвижими имоти и
свързаните с тях информационни услуги;
2.Сключване на договори за посреднически услуги, а именно:
3.Договор за посредничество за продажба на недвижим имот;
4.Договор за посредничество за покупка на недвижим имот;
5.Договор за посредничество за отдаване под наем на недвижим имот;
6.Договор за посредничество за наемане на недвижим имот;
7.Провеждане на огледи на недвижими имоти и предоставяне на информация за недвижими
имоти, оформянето на, както следва:
Поръчка - Протокол за оглед на недвижим имот;
Протокол за предоставяне на информация;
8. За приемане и обработване на получени оферти, сигнали, жалби, искания и друга
кореспонденция;
9. За изпълнение на законови задължения, свързани с изисквания за съхраняване или
предоставяне на информация във връзка с разпореждане от компетентни държавни или
съдебни органи.
10. Подготовка на документи по сделки, предварителни договори, справки в регистри,
съгласуване на актове с нотариуси.
Какви категории лични данни събираме и обработваме?
Категориите лични данни, които обработваме, са следните: три имена, телефонен номер,
имейл адрес, дата и място на раждане, единен граждански номер, постоянен и настоящ
адрес, данни от документ за самоличност – номер и дата на издаване, номер на банкова
сметка, доход, IP адрес.
Специални категории данни, които обработваме са: семеен статус и данни за сключен брак.
Вашите лични данни, като наши клиенти, получаваме онлайн или офлайн, на основание
Вашето доброволно дадено съгласие, на основание сключен договор между нас или по
силата на нормативни разпоредби.
Личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за една или няколко от
следните цели:
За предоставяне на изискана от Вас информация;
Кореспонденция преди сключване на договор;
Сключване на договор за посредничество;
Идентификация при оформяне на документи за сключване на договор;
Идентификация при оформяне на документи за сключване на договор за наем или за
покупко-продажба;
Маркетингова и/или рекламна информация;
Изготвяне на персонализирани реклами и ремаркетинг
Основанието, което ни дава право да обработваме Вашите данни, е: Вашето съгласие;
изпълнение на договор с Вас или намерението ни да сключим такъв договор; обработването
е необходимо за спазване на наше законово задължение или за да защитим Вашите
интереси или интереси на друго лице, както и да защитим наш легитимен интерес.
Следните организации може да получат от нас, само при необходимост от това, Ваши лични
данни:
Банковата институция, с която работим по Вашата сделка;
Адвокатът, с когото работим по Вашата сделка;
Нотариусът, с когото работим по Вашата сделка;
Преводачът, с когото работим по Вашата сделка;
Застрахователният брокер, с когото работим по Вашата сделка;
Счетоводната кантора, която ни обслужва;
Нашите офиси, които работят на партньорски принцип;
Google, FaceBook и други рекламни мрежи и платформи
Съгласие:
Със съгласието Ви да приемете това Уведомление за поверителност, Вие ни давате
разрешение да обработваме личните Ви данни само за една или повече от посочените от нас
цели.
Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и
специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.
В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни, ние винаги ще
се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.
Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като подадете отказ от съгласие за
обработка на лични данни чрез тази форма, ако и изпратите имейл на office @myhomes.bg
или ни изпратите на хартиен носител, като формуляр за такъв отказ ще Ви бъде предоставен
своевременно, при поискване от Вас.
Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация
МайХоумс ЕООД няма намерение да предава вашите лични данни на трети лица, без
предварително да Ви е информирало и получило Вашето съгласие за това.
Период на съхраняване на данните:
МайХоумс ЕООД ще съхранява Вашите лични данни по следния начин: на хартиен носител
и/или онлайн в информационната си инфраструктура.
Агенцията няма да съхранява Вашите лични данни за период, по-дълъг от необходимия за
постигане на целите, за които ги обработваме. При определяне на подходящия период за
съхранение, взимаме под внимание количеството и естеството на личните данни, целите,
поради които ги обработваме, както и дали можем да постигнем тези цели с други средства.
Агенцията се съобразява и със съответните законови изисквания за съхранение на
определени категории данни, за да изпълним задълженията си, произтичащи от нормативен
акт или от договор, както и за да защитим законовите си права в случай на предявяване на
иск.
Сроковете, за които съхраняваме Ваши лични данни са:
Системни логове (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL,
информация за версия на браузър и устройство) - за период до 1 година
Копия на базата данни (Backup) - до 1 /един/ месец;
Договори по дейността, включително договори за посредничество - 5 /пет/години и 6 
/шест/месеца;
Кореспонденция, жалби и сигнали, искания, вкл. по електронна поща - за срок до 3 /три/
години;
Данни по преддоговорни отношения - до отпадане на необходимостта, но не повече от 3 /три
/ месеца;
Автобиографии и свързани с тях документи на кандидати за работа в МайХоумс ЕООД - 6
/шест/месеца от момента на окончателно приключване на процедурите по подбор,
съответно след изтичане на сроковете за тяхното обжалване;
При отпадане на необходимостта от съхранението им, МайХоумс“ ЕООД ще изтрие или
унищожи по сигурен начин и без излишно забавяне личните Ви данни.
Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за
пазене на документи и информация в определени минимални срокове, като например Закон
за счетоводството или Закон за мерките срещу изпирането на пари. Ще вземем всички
предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на Вашите данни
от нерегламентиран достъп, като криптиране, анонимизиране, замаскиране и заличаване
след изтичане на срока на съхранение.
Всички останали носители, извън гореописаните, включително Вашето доброволно дадено
Съгласие за маркетингови цели и/или рекламна информация – 5 /пет/години.
Колко дълго определени лични данни се съхраняват зависи от вида на личните данни, които
съхраняваме и причините за тяхното обработване. Установено правило е, че
преустановяваме използването на вашите лични данни за целите на договорните
отношения след прекратяване на договора с вас, но не изтриваме незабавно вашите лични
данни.
Агенцията определя подходящ срок на запазване, с оглед спазването на всички наши
законови задължения. Например, имаме задължение да съхраняваме лични данни на
клиенти за срок от 5 години след прекратяване на договорните отношения с тях съгласно
Закона за мерките срещу изпиране на пари, агенцията също така съхранява осъществената
комуникация с потенциални клиенти посредством нашия Live Chat за срок от 5 години.
Съгласно чл. 12 от Закона за счетоводството, ние сме длъжни да съхраняваме данните,
свързани със счетоводството, което водим, съответно за 10 или 3 години.
Моля да имате предвид, че ние няма да изтриваме или прикриваме вашите лични данни, в
случай че същите са необходими в хода на висящи съдебни процеси, административни
процедури или производства, свързани с подадени от вас жалби.
В случай че целта, поради която сме получили личните ви данни, престане да е налице и
личните данни вече не са необходими, тези лични данни ще бъдат изтрити или засекретени,
 
което означава, че тези лични данни няма да могат да бъдат идентифицирани по какъвто и
да било начин.
Агенцията има въведени процедури, които да гарантират, че досиетата се почистват
редовно и че личната информация не се съхранява за срок, по-дълъг от необходимото.
Вашите права като субект на личните данни са следните:
Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие, в
качеството Ви на субект на данните, имате следните права:
Имате право да поискате копие от Вашите лични данни от МайХоумс ЕООД и право на
достъп по всяко време до личните си данни;
Имате право да поискате от МайХоумс ЕООД личните си данни във вид удобен за
прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим,
без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
Имате право да поискате от МайХоумс ЕООД да коригира без ненужно забавяне, неточните
Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
Имате право да поискате от МайХоумс ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити без
ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
– когато сте оттеглил своето съгласие;
– когато сте възразил срещу обработването,
– когато обработването е незаконосъобразно;
– когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по
правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като
администратор на лични данни;
– когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на
информационното общество.
Ние имаме право да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:
– при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
– за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от
обществен интерес,
– при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени от Вас за
конкретно сключване на сделка с недвижим имот;
– по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
– за целите на архивирането в обществен интерес, за статистически цели, доколкото
съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни
постигането на целите на това обработване;
– или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 
Имате право да поискате от агенцията да ограничи обработването на личните Ви данни,
като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за
ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със
законосъобразната причина;
Имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко
време с отделно искане, отправено до МайХоумс ЕООД;
Имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг
(непоискани рекламни съобщения);
Имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано
обработване, включващо профилиране;
При нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от
настоящото уведомление за поверително третиране на лични данни, ще Ви предоставим
ново уведомление и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително
съгласие за новата обработка.
Имате право на жалба до надзорния орган:
Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, посочен в Интернет страница:
www.cpdp.bg
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни чрез
МайХоумс ЕООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на Миглена
Драготинова.
Политика за доброволно уреждане на възникнали спорни ситуации:
Нашата политика е доброволно да уреждаме всички възникнали спорни ситуации във
връзка с обработването на Ваши лични данни и за това ще приветстваме, ако първо да се
свържете с нашето Длъжностно лице по защита на данните, преди да подадете директно
жалба до надзорния орган.
Как използваме Вашите лични данни?
В това уведомление за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и
обработване на Вашите лични данни.
Ние няма да продаваме Вашите лични данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да
придобием някаква облага.
МайХоумс ЕООД, в случай на необходимост, може да предаде Вашите лични данни на наши
поддоставчици на услуги, които са сключили надлежен договор с нас.
Всички трети страни, които може да получат данните Ви, са задължени от нас да пазят
Вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас
задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те
 
ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите,
утвърдени и действащи в МайХоумс ЕООД.
Когато е необходимо да предадем специални лични данни на трета страна, ние ще направим
това, едва след като сме получили Вашето съгласие (изключение ще има, само ако по
законова разпоредба сме задължени да направим друго).
Получатели на Вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, като НАП, НОИ, на
които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.
Как ще съхраняваме и пазим вашите личните данни, които събираме?
МайХоумс ЕООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от Вас
информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните
ОРЗД и действащия на територията на страната Закон за защита на личните данни. Ще се
стремим да поддържаме информацията точна и актуална.
Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за
изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.
Как можете да разберете какви лични данни имаме за Вас и как ги обработваме?
МайХоумс ЕООД по Ваше искане ще Ви отговори какви Ваши лични данни съхраняваме и
как ги обработваме. Попълнете форма за заявка.
МайХоумс ЕООД по Ваше искане ще Ви отговори каква информация имаме за Вас, как я
съхраняваме и обработваме. В случай, че имаме Ваши лични данни, можете да поискате
следната информация:
Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват
вашите данни.
Данни за контакт на Длъжностното лице по защита на данните.
Целите на обработването;
Правното основание за обработката;
Съответните категории лични данни, които се обработват;
Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
Ако обработката се основава на законните интереси на МайХоумс ЕООД или на трета
страна, информация за тези интереси.
Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или
ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу
такова обработване;
Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно
изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и
дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от
невъзможността да предоставите такива данни.
Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани
директно от вас.
Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения,
като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика на тези
операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.
Как може да получите достъп до своите данни, които обработваме?
Необходимо е да попълните искане и да изпратите директно на имейл – office@myhomes.bg
или да се свържете с нас на посочения телефон –
0877 009 087
За да удостоверите Вашата самоличност, ще бъде необходимо: да посочите своите три имена
и имейл адрес, както и да потвърдите самоличността си чрез натискане на линка, който ще
изпратим на Вашия имейл адрес за комуникация с нас.
Информация относно администратора на лични данни:
„МайХоумс ЕООД, ЕИК 206852567, със седалище в гр. София и адрес за кореспонденция:
Държава: БЪЛГАРИЯ, Област: София (столица), Община: Столична, гр. София, п.к. 1000, р-н
Средец, ул. “Петър Парчевич“ № 1, ет. 1, ап. 3, Адрес на електронна поща:
myhomesbg2022@gmail.com, представлявано от управителя Ивайло Драготинов
Телефон: 0877 009 087
e-mail: office@myhomes.bg
www.myhomes.bg
 
Информация относно компетентния надзорен орган:
Комисия за защита на личните данни
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров № 2